නිවනට අදාල කරුනු රූපය පෙණ පිඩක් වගේ

රූපය පෙණ පිඩක් වගේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close