නිවනට අදාල කරුනු පිරිත් පැන් සහ පිරිත් නූල්

පිරිත් පැන් සහ පිරිත් නූල් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close