නිවන් මග පංචකාම විපත්තිය

පංචකාම විපත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close