අභිධර්මයචිත්තය චිත්ත, චෛතසික, රූප, නිබ්බාන

චිත්ත, චෛතසික, රූප, නිබ්බාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close