පටිච්චසමුප්පාදය දුක ,සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධය මාර්ගය

දුක ,සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධය මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා