අභිධර්මයචිත්තයසිත උපේක්ෂා සහගත දිට්ඨි විප්ප යුත්ත සිත

උපේක්ෂා සහගත දිට්ඨි විප්ප යුත්ත සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close