අභිධර්මයචිත්තයසිත සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨි විප්පයුත්ත සිත

සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨි විප්පයුත්ත සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close