ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් වැහැරී වැනසී යන ජීවිතය ‍ගෙවෙන හැටි

වැහැරී වැනසී යන ජීවිතය ‍ගෙවෙන හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා