නිවනට අදාල කරුනු දිට්ඨි විපර්යාස

දිට්ඨි විපර්යාස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close