පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර මනුස්ස සංඛාර

මනුස්ස සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා