නිවන් මග ප්‍රත්‍යයෙන් උපන් දේ

ප්‍රත්‍යයෙන් උපන් දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close