නිවන් මග රාග ගිනි, ද්වේෂ ගිනි, මෝහ ගිනි, ජාති ගිනි

රාග ගිනි, ද්වේෂ ගිනි, මෝහ ගිනි, ජාති ගිනි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close