භාවනාවමෛත්‍රී උපේක්ෂා භාවනාව

උපේක්ෂා භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close