ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් දහම් ගුරුවරයා

දහම් ගුරුවරයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා