ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය චතුරාසීසී සහස්ස ධර්මස්කන්දය

චතුරාසීසී සහස්ස ධර්මස්කන්දය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close