පටිච්චසමුප්පාදය ප්‍රත්‍යයට හේතු කාරක වන‍ෙදේ

ප්‍රත්‍යයට හේතු කාරක වන‍ෙදේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා