පටිච්චසමුප්පාදය ප්‍රත්‍යයෙන් උපන්

ප්‍රත්‍යයෙන් උපන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා