ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මරනය හෝ මරනය සමාන දුක

මරනය හෝ මරනය සමාන දුක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා