ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් දිනේ කදරියන් දානේන

දිනේ කදරියන් දානේන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close