නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච පෙලෙන ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වීම

පෙලෙන ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close