නිවන් මග අප්‍රමාන බුද්ධ ශාන්තිය

අප්‍රමාන බුද්ධ ශාන්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා