ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කෘත යුග, නේත්‍රා යුග, ද්වාපාර යුග, කලි යුග

කෘත යුග, නේත්‍රා යුග, ද්වාපාර යුග, කලි යුග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close