ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ඇසේ සුදට බෙහෙතක්

ඇසේ සුදට බෙහෙතක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close