ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ අපල දුරුකර ගැනීමට

අපල දුරුකර ගැනීමට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා