නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ඒතං අනිචචං ඒතං අද්වං

ඒතං අනිචචං ඒතං අද්වං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close