ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කාමයට නොගැල පෙන අවස්ථා

කාමයට නොගැල පෙන අවස්ථා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා