නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය රාගය, සමුදය, නිරෝධය, නිරෝද මාර්ගය

රාගය, සමුදය, නිරෝධය, නිරෝද මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close