ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය උපක්‍රමයකින් මරන්න බැහැ

උපක්‍රමයකින් මරන්න බැහැ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා