ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය මාර පාක්ෂිකයන්ට හිමි නැති තැන

මාර පාක්ෂිකයන්ට හිමි නැති තැන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා