ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය ශ්‍රාවක බෝධිය

ශ්‍රාවක බෝධිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා