ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කලුවර ලීයෙන් තතන ලද බුදු පිලිම

කලුවර ලීයෙන් තතන ලද බුදු පිලිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close