නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ඇස, සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය

ඇස, සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close