නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ඇස පිළිබද චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම

ඇස පිළිබද චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close