නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල මාර්ගඵල චිත්තය

මාර්ගඵල චිත්තය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close