ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සුදුසුදේ සුදුසුතැන කිරීම

සුදුසුදේ සුදුසුතැන කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා