නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය න්‍යාය දහසකින් චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කිීරීම

න්‍යාය දහසකින් චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කිීරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close