නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය දහසක් නයින් ප්‍රතිමන්දිත

දහසක් නයින් ප්‍රතිමන්දිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close