නිවන් මගරූපස්කන්දය සංඛාර -ක්‍රියාත්මක වීම

සංඛාර -ක්‍රියාත්මක වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close