නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය දුක්ඛේ,සමුදයේ,නිරෝ‍ධේ, මාර්ගේ,ඥාණං සම්මා දිට්ඨි

දුක්ඛේ,සමුදයේ,නිරෝ‍ධේ, මාර්ගේ,ඥාණං සම්මා දිට්ඨි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close