නිවන් මග තන්හා නිරෝධෝ රූප නිරෝධෝ

තන්හා නිරෝධෝ රූප නිරෝධෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close