නිවනට අදාල කරුනු අස්‍රැතවත් පෘතග්ජනයා

අස්‍රැතවත් පෘතග්ජනයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close