නිවනට අදාල කරුනු සැනසිල්ලේ ශාන්තියෙන් කටයුතු කිරීම

සැනසිල්ලේ ශාන්තියෙන් කටයුතු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා