නිවනට අදාල කරුනු පුන්‍ය සෘද්ධියේ ස්වාභාවය

පුන්‍ය සෘද්ධියේ ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා