ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් වැඩිමහලු බවක්

වැඩිමහලු බවක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා