ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් වි‍‍ශේෂ වර්ධනයක්

වි‍‍ශේෂ වර්ධනයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා