ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය පසලොස්වක පෝය දව‍ෙසේ

පසලොස්වක පෝය දව‍ෙසේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා