ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අන්තක් කල්ප 20

අන්තක් කල්ප 20 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා