නිවනට අදාල කරුනු ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මන

ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close