පටිච්චසමුප්පාදය ජාති, සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය

ජාති, සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා