පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්ච සමුප්පාදයේ සතර ආකාර දැකීම

පටිච්ච සමුප්පාදයේ සතර ආකාර දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා